BLUE PLAQUES AND INFORMATION BOARDS

Where heritage plaques were placed around the town showing places of historical importance. With some we were assisted with a grant from CADW. Seven of these were placed in Mold and one at neighbouring New Brighton.
This map shows a convenient way to stroll and view each one.

Mold Map 3

No 1. St Mary’s Parish Church

IMG_9836b1a

St Mary’s Parish Church
The building that we now see has been altered many times since the first erection of a church on the site. A late 13/14th century tombstone inside shows the duration of the religious use of the site although the location probably has even earlier religious origins. The story of St. Mary’s is one of reconstruction, the most important being the rebuilding commissioned by Margaret Beaufort to give thanks for her son Henry Tudor’s victory at the Battle of Bosworth in 1485 to capture the throne of England. Further rebuilding took place in 1768-73 at the tower and the church was significantly remodelled between 1853-1873. The Victorians were keen ‘re-creators’ of medieval styles and restorations were often drastic. The earliest surviving parts of the church are to be found in North Aisle or Lady Chapel. Here the early sixteenth century roof with its moulded beams and tracery panels can still be seen. Fragments of medieval glass can be found over the North door. If the entrance is open, look at the inner door to the South porch. This is Elizabethan.

IMG_0016a1a

Eglwys Blwyf y Santes Fair
Mae’r eglwys a welwn yn awr wedi ei newid lawer gwaith ers adeiladu’r eglwys gyntaf ar y safle. Mae beddrod o ddiwedd y 13/14eg ganrif y tu mewn yn dangos ers pryd mae’r safle wedi ei ddefnyddio at bwrpasau crefyddol er y tybir bod gan y lleoliad darddiadau crefyddol cynharach. Mae hanes Eglwys y Santes Fair yn un sy’n frith o ailadeiladu, a’r un pwysicaf oedd y gwaith ailadeiladu a gomisiynwyd gan Margaret Beaufort i ddiolch am fuddugoliaeth ei mab Henry Tudor ym Mrwydr Bosworth yn 1485 pan gipiodd frenhiniaeth Lloegr. Cafwyd ailadeiladu pellach yn 1768-73 yn y twr ac ailffurfiwyd yr eglwys yn sylweddol rhwng 1853-1873. Roedd y Fictoriaid yn frwdfrydig iawn dros ‘ail-greu’ steiliau canoloesol ac roedd y gwaith ailadeiladu yn ami yn anwybyddu’r angen i gadw deunydd adeiladu gwreiddiol eglwys. Mae’r rhannau cynharaf o’r eglwys sydd wedi goroesi i’w canfod yn Eil y Gogledd neu Gapel yr Arglwyddes. Gellir gweld y to a’i drawstiau wedi mowldio a’r panelau rhwyllwaith o’r unfed ganrif ar bymtheg yma. Gellir gweld darnau o wydr lliw canoloesol uwchben drws y Gogledd hefyd. Os yw’r drws ar agor, edrychwch am ddrws mewnoi porth y De. Mae’n deillio o gyfnod Elizabeth.
No 2. The Grave of Richard Wilson

IMG_9947a2a

The Grave of Richard Wilson
Although he died in 1782 in relative obscurity, at the height of his powers, Wilson was the foremost landscape painter of his generation and became a founder member of the Royal Academy. His first patron was Sir George Wynne of Leeswood and he studied in London, Rome and Venice, His works can be seen in the Walker Gallery, Liverpool and the Tate.

IMG_9899a2a

Beddrod Richard Wilson
Er iddo farw yn 1782 yn gymharol anenwog, ar ei anterth roedd Wilson yn un o brif arlunwyr tirlun ei genhedlaeth ac roedd yn un o sefydlwyr yr Academi Frenhinol. Ei noddwr cyntaf oedd Syr George Wynne o Goed-llai a bu’n astudio yn Llundain, Rhufain a Venice. Gellir gweld ei weithiau  gorau yn y Walker Gallery, Lerpwl a’r Tate.
3. Pendref Chapel

IMG_9885a3a

Pendref Chapel
Mold has a fine collection of ecclesiastical buildings each possessing a distinctive style reflecting changing tastes. Pendref cost £1,600 to build and is a fine example of Georgian gothic architecture. It was a great occasion when the chapel opened on Sunday 6th July, 1828. The Reverend Thomas preached to a large congregation and another 2,000 gathered on Bailey Hill to listen. We can still admire the immaculate dressed stone front facade with its fine jointing. Land for the chapel was donated by Sir Thomas Mostyn and the stone may well have come from a quarry on the Mostyn Estates.   It is now the King’s Christian Centre.

IMG_0027a3 copya

Capel Dendref
Mae gan Yr Wyddgrug gasgiiad ardderchog o adeiiadau crefyddol, pob un a’i steil nodweddiadol yn adlewyrchu ffasiwn yn newid. Pris adeiladu Pendref oedd £1,500 ac mae’n enghraifft wych o bensaerniaeth gothig Sioraidd. Roedd yn achlysur pwysig pan agorodd y capel ar Ddydd Sul, 6ed Gorffennaf, 1828. Bu’r Parch. Thomas yn pregethu i gapel orlawn ac roedd 2,000 arall wedi ymgasglu ar Fryn y Beili i wrando ar y bregeth. Rydym yn parhau i allu gwerthfawrogi’r gwaith carreg cain ar du blaen y capel. Rhoddwyd y tir ar gyfer y capel gan Syr Thomas Mostyn ac mae’n bosib iawn bod y cerrig wedi dod o chwarel ar Ystad Mostyn.
4. Assembly Hall

IMG_9785a4a

Assembly Hall
This was the focal point of the town in the 18th and 19th century. A memorial once stood in the middle of the cross roads. However, it was dismantled in 1884 as locals considered it to be an obstruction and a ‘resort for idlers’. The Assembly Hall was erected in 1849 and replaced the ancient Leete Hall (built around 1470). The old hall was connected with the feudal past of Mold and was the manorial court of Sir Thomas Stanley.  The new Assembly Hall and indoor market was built to a classical design. A third storey was added in 1879 but this upper floor was removed in 1985 returning the building to its original style. In the early 1960’s, before their rise to stardom The Beatles played here.                                                                                                    Now Lloyd’s Bank.

IMG_9776a4a

Neuadd Ymgynnull
Dyma ganolbwynt y dref yn y 18fed a’r 19fed ganrif. Safai cofeb ynghanol y groesffordd unwaith ond cafodd ei thynnu i lawr yn 1884 gan fod y bobl leol yn ei ystyried yn rhwystr ac yn fan i’r diog ymgasglu. Adeiladwyd y Neuadd Ymgynnull yn 1849 yn lle’r Neuadd Leete hynafol (a adeiladwyd tua 1470). Roedd yr hen neuadd yn gysylltiedig a gorffennol ffiwdal Yr Wyddgrug a hwn oedd Ilys maenoraidd Syr Thomas Stanley. Adeiladwyd y Neuadd Ymgynnull newydd yn 1849 ar ddyluniad clasurol. Ychwanegwyd trydydd llawr yn 1879 ond cafwyd gwared o’r llawr uchaf hwn yn 1985 gan ddychwelyd yr adeilad i’w fawredd gwreiddiol. Bu’r Beatles yn canu yma yn nechrau’r 1960’au, cyn iddynt ddod yn enwog.
5. Bethesda Chapel

IMG_9797a5a

Bethesda Chapel
This chapel was originally built in 1819, and was reconstructed in 1863. Externally, this neo-classical chapel, is monumental in scale. The school extensions were added in 1893, in honour of Daniel Owen’s achievements. Roger Edwards was minister here during this time, an obelisk stands in front of the chapel in recognition of his work.

IMG_9806a5aa

Capel Bethesda
Adeiladwyd y capel yn wreiddiol yn 1819, ac fe’i ailadeiladwyd yn 1863. Yn allanol mae’r capel clasurol hwn yn ymddangos fel petal ar raddfa aruthrol. Ychwanegwyd yr ysgoldy yn 1893, er cof am Iwyddiannau Daniel Owen. Roedd Roger Edwards yn weinidog yma ar yr adeg hynny a saif obelisg o flaen y capel yn cydnabod ei waith.
6. Old Court House

IMG_9893b6a

Old Court House
The old Court House was built in 1834 and designed by Thomas Jones. The local petty and quarter sessions and assize courts were held here until the 1960’s. It is reputed that the small holes in the stonework on the south and east facing walls are from bullets fired during the 1869 Mold riots. Look back from the Court House towards the Tesco store to where the Old Railway Station used to stand.

IMG_9974a6a

Yr Hen Lys
Adeiladwyd yn 1834 ac fe’i cynlluniwyd gan Thomas Jones. Yn yr adeilad hwn y cynhaliwyd y Cwrt Bach a’r llysoedd chwarter lleol a brawdlysoedd y Sir hyd yr 1960au. Honnir bod marciau ar y gwaith cerrig ar y waliau sy’n wynebu’r de a’r dwyrain wedi eu hachosi gan fwledau gafodd eu tanio yn ystod terfysgoedd Yr Wyddgrug yn 1869. Edrychwch yn ol o’r Hen Lys tuag at archfarchnad Tesco lle safai’r hen Orsaf Reilffordd.
7 . Mold Riots.

IMG_9751a7a

Mold Riots
The Mold riots occurred here on 2nd June 1869, Police and troops escorting two convicted miners from the courthouse to the railway station (now Tesco) were stoned by rioters. The troops opened fire killing four people.

IMG_9756a7a

Terfysg Yr Wyddgrug
Yma bu Terfysg Yr Wyddgrug ar 2ail Mehefin 1869.  Lluchiodd terfysgwyr gerrig at blismyn a milwyr oeth un hebrwng dau lôwr euogfarnedig o’r llys i’r orsaf reilffordd (Tesco heddiw). Taniodd y milwyr, a ladd pedwar.
The eighth one is just over a mile and a half away, up the A5119 at The Beaufort Park Hotel. New Brighton CH7 6RQ.

Mold Map 4a1

8. Wat’s Dyke

IMG_9930a8a

Wat’s Dyke
The remains of part of Wat’s Dyke can be seen here. it was probably built by the Saxon King of Mercia. King Ethelbald 716 – 757 AD. It extends 40 miles (65 km) from Basingwerk, near Holywell to Maesbury, south of Oswestry.

IMG_9935a8a

Clawdd Wat    
Mae gweddillion un darn o Glawdd Wat i’w gweld yma. Mae’n debig iddo gael ei godi gan Ethelbald, Brenin Sacsoniadd Mersia (OC716 – 757). Ymestyn am 40 milltir (65 km) o Ddinas Basing, ger Treffynnon, i Lysfeisir (Maesbury), i’r de o Groesoswallt.

Copyright of articles
published in Ystrad Alun lies with the Mold Civic Society and individual contributors.
Contents and opinions expressed therein
remains the responsibility of individual authors.